top of page

obchodní podmínky

 1. Společnost Vanity Club s.r.o. (dále jen Pořadatel) zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 97921, se sídlem: Příkop 843/4, 60200 Brno, IČ: 05768012, jež je provozovatelem portálu www.czechticket.net stanovuje tyto podmínky jako práva a povinnosti mezi Pořadatelem a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím prodejní sítě Enigoo (dále jen Enigoo) a veškeré s tímto související vztahy. 

 2. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné pro nákupy vstupenek na kulturní, společenské nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím Enigoo (tzn. online a na prodejních místech po celé České republice). Za nákup vstupenek se považují i objednávky na fakturu a hromadné objednávky prostřednictvím Enigoo. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit. 

 3. Společnost Enigoo není pořadatelem žádné Akce, ale prostřednictvím systému Enigoo zajišťuje rezervace a prodej vstupenek na tyto Akce a další služby s tím spojené, na základě smluvního vztahu s Pořadatelem. Nákupem vstupenky vzniká smluvní vztah mezi Nakupujícím a Pořadatelem Akce. Veškeré nároky a reklamace jsou vždy směřovány vůči Pořadateli Akce. Z této skutečnosti vyplývá, že společnost Enigoo, není žádným způsobem zodpovědná za jakékoli změny týkající se Akce, za samotný průběh Akce, ani za jakýkoli typ újmy, výdajů či škod, která by Držiteli vstupenky, nebo jakékoli třetí straně v souvislosti s Akcí vznikla. 

 4. Zakoupením vstupenky akceptuje Nakupující Obchodní podmínky Pořadatele, Provozovatele Enigoo, a zároveň souhlasí s povinností dodržovat Provozní řád Pořadatele Akce, místa konání Akce a příslušné pořadatelské služby. 

 5. Provozovatel Enigoo a Pořadatel garantuje pouze platnost a pravost vstupenek zakoupených v síti Enigoo. Za pravost vstupenek zakoupených mimo síť Enigoo, od překupníků apod. nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou se držitel vstupenky dopouští rizika zneužití, zkopírování jedinečného identifikačního prvku – převážně 2D kódu a 3D kódu a tím možnosti nevpuštění na Akci. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě. Nezveřejňujte fotografie vstupenky na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp. atd.). 

 6. Tato eVstupenka je mimo internetové stránky www.czechticket.net neprodejná. eVstupenka je cenina a její padělání eVstupenky je trestné. Dodatečnými úpravami se eVstupenka stává neplatnou. 

 7. Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. 

 8. Vstup na akci bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude ke kontrole předložena jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence přihlíženo jako na platnou vstupenku a na tomto základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží. 

 9. Pořadatel si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících a termínů. Nejaktuálnější informace o změnách programu, termínu, místa atd. naleznete na www.czechticket.net

 10. Pořadatel akcí a provozovatel prodejního systému si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně vstupenek, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“. 

 11. Do místa konání akce není dovoleno vnášet láhve, plechovky, zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo na akci zakázané. 

 12. Pořadatel si vyhrazuje právo na akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání akce či bezpečnost jejich návštěvníků. 

 13. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat osoby z místa pořádání akce po předchozím upozornění, a to bez udání důvodu. Může jít například o rušení okolních diváků nebo samotného představení hlučným projevem apod. 

 14. Pořadatel si vyhrazuje právo filmového, audio-video, fotografického a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. 

 15. Upozorňujeme, že po začátku představení nelze garantovat vstup do hlediště na zakoupená místa. 

 16. Představení se předem neruší ani v případě negativní předpovědi počasí. O zrušení představení se rozhoduje nejdříve v době plánovaného začátku představení. 

 17. Představení může začít i probíhat za nepříznivého počasí, například v dešti. Bezpečnosti návštěvníků, herců i pořadatelů je vždy na prvním místě, proto se nehraje například během bouřky. Představení může být přerušeno (i opakovaně) a poté pokračovat. 

 18. Pořadatel si vyhrazuje právo měřit tělesnou teplotu u vstupu do areálu všem příchozím návštěvníkům a nevpustit do areálu osoby s vyšší teplotou než 37,5 ̊ C nebo vykazující zjevné příznaky nemoci. 

 

Reklamační řád 

 1. Nakupující je povinen zkontrolovat neprodleně po zakoupení Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou jejich správnost a úplnost (zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace zakoupených Vstupenek je Nakupující povinen oznámit ihned v místě nákupu, v případě dodání Vstupenek Poštou nebo elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně poštou na adresu Enigoo, s.r.o., Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, nebo emailem info@enigoo.cz nebo telefonicky +420 461 049 232. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

 2. Reklamace obsahu Vstupenek / poukazů, tiskových chyb, nesprávných či neúplných údajů řeší Zákazník, případně prodávající na prodejním místě přímo s Enigoo telefonicky +420 461 049232 nebo emailem info@enigoo.cz. Zákazníkovi bude sdělena kompletní informace o dalším postupu reklamace a termínu řešení. V případě oprávněné reklamace je Zákazník povinen vrátit vydané vstupenky. 

 3. Reklamace týkající se přímo Akce – změn programu, účinkujících, konání, a i případné zrušení Akce, a s tím souvisejících nároků na náhradu vzniklé újmy, která by Zákazníkovi vznikla nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a kompletní nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit vůči Pořadateli Akce. 

 4. eVstupenka je platná buď vytištěná nebo zobrazená na displeji přenosného elektronického zařízení (mobilní telefon aj.). 

 5. Za ztracené eVstupenky není poskytována náhrada. 

 6. Zaplacené vstupenky se nevrací, není možné je měnit a v případě ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují. 

 7. Jakékoli další reklamace budou dále poskytovány prostřednictvím Enigoo Pořadateli Akce. O stanovisku Pořadatele Akce bude reklamující vyrozuměn v nejbližším možném termínů nejpozději však do 30 dnů. Reklamace je nutné bez zbytečného odkladu zaslat emailem na info@enigoo.cz

V případě zrušení Akce Pořadatelem Akce, bude Zákazník, pokud poskytl kontaktní údaje (email, telefon) neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení vstupného. Colosseum ani Pořadatel nenese zodpovědnost za nemožnost realizace kontaktu Zákazníka na jím uvedených kontaktech. Vstupné se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady a poplatky spojené s typem doručení (Dobírka, poštovné...) se nevrací! 

bottom of page