top of page

ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme …. (dále také „My“) a v tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat, jak nakládáme s osobními údaji jako správci osobních údajů.

Jakožto pořadatelé akce, na kterou jste se rozhodli si koupit vstupenku, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, a to pro zajištění celé transakce, abyste se mohli zvolené akce účastnit. V tomto dokumentu Vás tedy informujeme o zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „GDPR“).

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, či byste některé části těchto zásad nerozuměli, neváhejte se Nám ozvat na e-mailovou adresu: 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME JAKO SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Abychom Vám mohli prodat vstupenku na vybranou akci a abyste se zároveň mohli této akce následně účastnit, zpracováváme následující osobní údaje:

 • Osobní údaje potřebné pro Vaši identifikaci. Abychom Vám mohli lístky prodat, musíme Vás v prvé řadě identifikovat. Proto potřebujeme znát Vaše identifikační údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení. 

 • Informace potřebné pro Vaše kontaktování a doručení vstupenky. Pro účely Vašeho kontaktování a doručení vstupenky budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje, a to v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo. Vstupenky primárně doručujeme elektronicky, pokud Vám však nabídneme i poštovní doručení, budeme zpracovávat také Vaši poštovní adresu.

 • Informace o platbách. Jelikož je prodej vstupenek na akce placená služba, pro poskytnutí vstupenek je třeba provést úhradu. Budeme tedy zpracovávat i informace o provedené platbě.

 • Informace o uživatelském účtu. V případě, že jste si založili uživatelský účet, budeme zpracovávat Vaše uživatelské jméno a heslo.

 • Cookies. Naše webové stránky také využívají cookies, což jsou malé textové soubory, které nám umožňují například zapamatovat si Vaše předvolby na webu, nebo lépe analyzovat Vaše chování a cílit na Vás reklamu. Takzvané nezbytné cookies, které jsou potřebné pro fungování webových stránek, nemůžete odmítnout, jelikož bez nich by nebylo možné stránky používat. V případě ostatních cookies si však sami můžete zvolit, zda je povolíte, či ne. Pokud užívání cookies nepovolíte, tyto nebudeme zpracovávat.

Poskytnutí výše uvedených údajů, s výjimkou informací o uživatelském účtu a cookies, je Naším smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí Vám nemůžeme vstupenky prodat.

2. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU?

Vaše osobní údaje využíváme pouze za účely, které souvisí s Naším smluvním vztahem. Tyto užíváme pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, tedy pro účely prodeje vstupenek na akci. Osobní údaje tak zpracováváme na základě plnění smluvních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Dále také musíme plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů (například v oblasti daní a účetnictví). V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kromě výše uvedených účelů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem ochrany při případných soudních sporech, přičemž toto zpracování je založeno na Našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na základě oprávněného zájmu zpracováváme též údaje pro účely zasílání newsletterů, ke kterým uvádíme více informací níže.

Pro zpracování jiných, než technických cookies budeme také potřebovat Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělení tohoto souhlasu je Vaší svobodnou volbou a je tedy jen na Vás, zda nám tento souhlas poskytnete, či ne.

3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Snažíme se zpracovávat všechny osobní údaje sami prostřednictvím Našich zaměstnanců, ovšem některé činnosti vyžadují, abychom do zpracování zapojili i další subjekty. Těmto subjektům se říká tzv. příjemci osobních údajů, přičemž k Vašim osobním údajům mají přístup tito příjemci:

 • Společnost ENIGOO s.r.o., která Nám poskytuje platformu na nákup vstupenek;

 • Orgány státní správy, kterým musíme údaje poskytovat z důvodu plnění našich zákonných povinností.                                

 • 4. PŘIŠEL VÁM NÁŠ NEWSLETTER?

V případě, že jste Našimi zákazníky, tedy jste si od Nás už v minulosti vstupenku zakoupili, pravděpodobně od Nás jednou za čas obdržíte obchodní sdělení, častěji známé jako newsletter. V této části bychom Vám rádi sdělili základní informace o zaslání těchto newsletterů.

Newsletter jste obdrželi, neboť jste Naším zákazníkem, a tudíž Vám můžeme nabízet obdobné služby související se službami, které jsme Vám již poskytli, zejména tedy informace související s Námi pořádanými akcemi. 

Pro zasílání newsletterů využíváme Vaši e-mailovou adresu a případně Vaše jméno a příjmení pro personalizaci sdělení. Zasílání newsletterů je Naším oprávněným zájmem, který spočívá v propagaci Našich služeb.

Pokud však o naše newslettery nebudete mít zájem, můžete jejich zasílání kdykoli odmítnout. K odmítnutí můžete použít buď odkaz v každém doručeném e-mailu, nebo zasláním zprávy na e-mail: …

5. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Zároveň osobní údaje uchováváme také v souladu s plněním zákonných povinností. Ostatní údaje poté budeme uchovávat po dobu, po kterou je možné proti Nám uplatnit Váš případný nárok na plnění, pokud budete reklamovat Naše plnění. 

6. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

Ve vztahu k Námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;

 • právo na opravu;

 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);

 • právo na omezení zpracování údajů;

 • právo vznést námitku proti zpracování;

 • právo na přenositelnost údajů;

 • právo odvolat souhlas se zpracováním;

 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o Naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že Nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá Nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na Našem oprávněném zájmu. V případě vznesení námitky proti zpracování bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste Nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo odvolat souhlas znamená, že kdykoli můžete odvolat souhlas, který jste nám poskytli pro užívání jiných než technických cookies. Toto můžete provést v nastavení cookies na Našich webových stránkách.

Pokud máte připomínky, stížnost týkající se ochrany osobních údajů, dotaz nebo uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte Nás prosím na e-mailové adrese … Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na Naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

7. ZMĚNY A ÚČINNOST

Tyto zásady mohou být čas od času měněny, přičemž v takovém případě Vás budeme náležitě o změně informovat.

Tyto zásady jsou účinné od 1.4.2023.

bottom of page